Sorry your shopping cart is empty

Black weekend - regulamin

1. Program promocyjny, prowadzony będzie pod hasłem: Promocja Black Weekend

2. Organizatorem Programu jest REJS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie, ul. Mławska 61, NIP 892-14-04-630, Regon: 911339331, Spółka zarejestrowana w

Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000176051 dalej nazywana Organizatorem.

3. Program będzie prowadzony w sklepie internetowym REJS na stronie www.e-rejs.eu w okresie od 26 do 29 listopada 2021 roku.

4. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonana zakupów w sklepie internetowym

www.e-rejs.eu.

Zasady promocji:

5. W okresie od 26 do 29 listopada 2021, każda osoba, która dokona zakupów w sklepie www.e-rejs.eu otrzyma rabat na cały asortyment w wysokości -10%

od cen wyjściowych.

6. W okresie promocji ceny w sklepie będą automatycznie obniżone o -10%

Postanowienia ogólne

7. Regulamin do wglądu znajduje się na stronie www.e-rejs.eu

8. Uczestnik Programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.