Sorry your shopping cart is empty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rejs Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie, 87-500 przy ul. Mławska 61, tel.: +48 54 280 56 51
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rejs.eu
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • nawiązania kontaktu w sprawach realizowanej umowy po udostępnieniu swoich danych kontaktowych ( numer telefonu, adres e-mail ) poprzez co wyrażają Państwo zgodne na ich przetwarzanie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • zawarcia, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży oraz dostaw towarów jak również umów o świadczenie usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z umowami sprzedaży oraz dostaw towarów jak również umów o świadczenie usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, chyba, że dłuższy okres przetwarzania jest konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą udostępniane dostawcom Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym również powierzono przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą również udostępniane pracownikom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.